Videa Blog

Symfony 4 - Dependency Injection

Eduard Barnáš  

O Dependency Injection už počul snáď každý programátor. Symfony posúva hranice DI ďalej a v spojení s autokonfiguráciou služieb tvorí predpoklad pre vznik flexibilnejších a prehľadnejších aplikácií.

Trochu teórie

Implementácia návrhového vzoru Dependency Injection formou tzv. DI kontajnera, nasleduje myšlienku vkladania závislostí objektom z vonkajšieho prostredia. V praxi DI kontajner znižuje závislosť medzi jednotlivými objektmi a odoberá im zodpovednosť za získavanie svojich závislostí.

The basic idea of the Dependency Injection is to have a separate object, an assembler, that populates a field in a class with an appropriate implementation for the interface.

--Martin Fowler

Najčastejšie používané formy vkladania závislostí do objektov sú Constructor Injection a Setter Injection.

Constructor Injection je vkladanie závislosti objektu prostredníctvom konštruktora. Konštruktor, ako vstupný bod, poskytuje prehľad o všetkých závislostiach objektu na jednom mieste a zabezpečuje jeho konzistenciu, teda objekt nemôže byť inštancovný bez potrebných závislostí.

Nevýhodou je možná neprehľadnosť konštruktora pri vyššom počte závislosti, čo je však skôr otázkou správneho návrhu.

final class DependantService
{
  /**
   * @var DependencyService
   */
  private $service;

  public function __construct(DependencyService $service)
  {
    $this->service = $service;
  }
}

Setter Injection, ako vkladanie závislosti prostredníctvom špecifických setrov, zjednodušuje vytvorenie objektu. Setovanie závislosti nie je vyžadované a môže sa volať opakovane.

To je výhodné v prípade, ak je potrebné setovať závislosť až v čase behu aplikácie. Volanie setra nemusí nastať a výsledný objekt sa môže veľmi ľahko ocitnúť v nekonzistentnom stave.

final class DependantService
{
  /**
   * @var DependencyService|null
   */
  private $service;

  public function setDependencyService(DependencyService $service)
  {
    $this->service = $service
  }
}

Symfony a DI

Symfony 4 prináša pokročilé vlastnosti DI kontajnera, ktoré sú od verzie 3.4 predvolene aktivované.

Definícia služieb pre DI kontajner v Symfony projekte vykonávame v services.yml, ktorý nájdeme v zložke config.

Po inštalácií frameworku obsahuje súbor len základné predvolené nastavenia a obecnú registráciu služieb (autodiscovery) zameranú na celú zložku src.

services:
  _defaults:
    autowire: true
    autoconfigure: true
    public: false

  App\:
    resource: '../src/*'
    exclude: '../src/{Entity,Migrations,Tests,Kernel.php}'

Na ukážke sekcia _defaults zahŕňa tri predvolené nastavenia, platiace pre všetky zaregistrované služby v services.yml. Každé zo všeobecných nastavení môžeme preťažiť pri definícií konkrétnej služby.

services:
  _defaults:
    public: false

  App\Model\TemplateEngine:
    public: true

Sekcia _defaults je platná výhradne v rámci súboru, v ktorom je definovaná. Teda každý services.yml z bundlu alebo knižnice bude obsahovať vlastnú sadu týchto nastavení.

Autowiring

Povolenie autowiring-u pre všetky služby umožňuje DI kontajneru ich vkladanie primárne prostredníctvom konštruktora do iných služieb, ktoré ich vyžadujú na základe typehintu.

final class MailSender
{
  /**
   * @var LoggerInterface
   */
  private $logger;

  public function __construct(LoggerInterface $logger)
  {
    $this->logger = $logger;
  }
}

Vkladanie pracuje na úrovni typu služby alebo interfacu, ktorý služba implementuje.

Ak existujú viaceré služby implementujúce rovnaký interface DI, kontajner nebude vedieť, ktorú službu má poskytnúť ako závislosť. K interfacu ako kľúču na úrovni DI kontajneru, priradíme konkrétnu implementáciu služby.

services:
  App\Logger\LoggerInterface: '@App\Logger\MailLogger'

Od Symfony 3.4. existuje ekvivalentný zápis v sekcii bind.

services:
  _defaults:
    bind:
      App\Logger\LoggerInterface: '@App\Logger\FileLogger'

Osobne mi tento zápis vyhovuje viac, pretože mám všetky bindy interfacov na jednom mieste v rámci konfigurácie.

Nie všetky naše služby vyžadujúce App\Logger\LoggerInterface musia očakávať nabindovanú inštanciu App\Logger\FileLogger. V tomto prípade môžeme implementáciu prebindovať pri konkrétnej definícií služby.

services:
  _defaults:
    bind:
      App\Logger\LoggerInterface: '@App\Logger\FileLogger'

  App\Logger\:
    resource: '../src/Logger/*'

  App\Mailer\MailGenerator:
    bind:
      App\Logger\LoggerInterface: '@App\Logger\DatabaseLogger'

Action Injection

Symfony autowiring umožňuje vkladanie závislostí aj priamo metódam v kontroleri. Táto funkčnosť do určitej miery zjednodušuje prácu s kontrolerom, kedy nie je nutné k získaniu závislosti vytvárať konštruktor.

<?php

final class MailSendController
{
  public function __invoke(MailSenderInterface $mailSender)
  {
    // ...
  }
}

Odporúčam používať výhradne konštruktor na vkladanie závislosti za každých okolností. Kontroler tak jednoznačne priznáva svoje závislosti.

Viac o problémoch spojených s používaním action injection sa môžete dočítať v článku od Tomáša Votrubu.

Ako autowiring pracuje?

Autowiring nie je žiadnou mágiou, pretože každá závislosť je explicitne vyžadovaná konštruktorom, či metódou objektu.

Vyžadovanú službu sa kontajner pokúsi vyhľadať medzi existujúcimi službami podľa tzv. ID, teda plne špecifikovaného doménového názvu (FQCN). Pokiaľ je k dispozícií, vloží ju.

V opačnom prípade sa pokúsi službu nakonfigurovať podľa definície opätovne na základe zhodnosti ID s doménovým názvom (FQCN). V prípade neúspechu, vyhodí zrozumiteľnú výnimku o chýbajúcej službe.

autowiring-exception

Špecifický doménový názov (FQCN) v prípade DI kontajnera predstavuje kompletný názov triedy s celým namespacom, teda napríklad App\Logger\FileLogger.

Autokonfigurácia

Povolenie autoconfigure, ako už názov napovedá, povoľuje automatickú konfiguráciu služieb, resp. automatické tagovanie. Tagy sú interné značky kontajnera, ktoré nemajú žiaden význam mimo jeho hraníc.

Predstavme si službu, ktorá rozširuje šablónovací systém Twig. Služba musí implementovať rozhranie Twig_ExtensionInterface.

Bez automatickej konfigurácie ju musíme ručne zaregistrovať v services.yml a zadefinovať správny tag twig.extension tak, aby kontajner vedel ako má so službou pracovať.

services:
  _defaults:
    autoconfigure: false

  App\Templating\AcmeTwigExtension:
    tags: [twig.extension]

  App\:
    resource: '../src/*'

Tento zápis môžeme zjednodušiť definíciou tagu pre interface v sekcii_instanceof.

services:
  _defaults:
    autoconfigure: false

  _instanceof:
    Twig_ExtensionInterface:
      tags: [twig.extension]

  App\:
    resource: '../src/*'

Keďže programátor je tvor lenivý, zapneme autoconfigure a nemusíme nič explicitne definovať.

services:
  _defaults:
    autowire: true
    autoconfigure: true
    public: false

  App\:
    resource: '../src/*'

Viditeľnosť služieb

Symfony 4 predvolene nastavuje registrované služby ako privátne. K privátnym službám nie je možné pristupovať cez kontajner známym $container->get(). Odporúčam ponechať toto nastavenie a obmedziť tak prístup k službám cez kontajner.

V nutnom prípade môžeme preťažiť parameter public u konkrétnej definície služby.

services:
  _defaults:
    public: false

  App\Logger\MailLogger:
    public: true

Bindovanie parametrov

Častokrát potrebujeme vložiť službám skalárne argumenty, napríklad číslo alebo reťazec. V takomto prípade by sme museli explicitne definovať službu alebo viacero služieb, ak argument vyžadovali.

services:
  App\Logger\MailLogger:
    arguments:
      $logDir: '%kernel.project_dir%/var/log'

  App\Logger\QueryLogger:
    arguments:
      $logDir: '%kernel.project_dir%/var/log'

Autowiring skalárnych argumentov môžeme vyriešiť jednoduchšie pomocou tzv. bindovania v sekcii _defaults.

services:
  _defaults:
    bind:
      $logDir: '%kernel.project_dir%/var/log'

Následne všetky naše služby vyžadujúce skalárny argument $logDir získajú nabindovaný skalár.

Ak pre niektorú zo služieb potrebujeme určiť inú hodnotu argumentu $logDir, musíme opäť definíciu služby preťažiť:

services:
  _defaults:
    bind:
      $logDir: '%kernel.project_dir%/var/log'

  App\Logger\QueryLogger:
    bind:
      $logDir: '%kernel.project_dir%/var/log/query'

Registrácia služieb

Hromadná registrácia služieb (autodiscovery) prostredníctvom špecifického doménového názvu (FQCN) odtieňuje vývojára od zdĺhavej definície každej služby, sprehľadňuje konfiguračný súbor services.yml a v neposlednom rade značne zvyšuje efektivitu práce tým, že definície služieb vytvára automaticky.

Definícia začína určením spoločného doménového názvu (FQCN), ktorý musí byť ukončený spätným lomítkom.

Prvý argumentom resource definujeme cestu k zložke, kde sú umiestnené súbory pre registráciu a druhým nepovinným parametrom exclude môžeme určiť, ktoré zložky alebo súbory sa majú z registrácie vylúčiť. Definícia môže obsahovať aj iné parametre napr. arguments, tags a podobne.:

services:
  _defaults:
    autowire: true
    autoconfigure: true
    public: false

  App\:
    resource: '../src/*'
    exclude: '../src/{Entity,Migrations,Tests,Kernel.php}'

Z ukážky vyššie je zrejmé, že v základnom nastavení sa registrujú všetky služby, ktorých doménový názov začína na App.

Do parametrov resource a exclude nemusíme definovať len presnú cestu, umožňujú aj valídny zápis cesty so zástupnými znakmi v glob patterne.

Predstavme si jednoduchý príklad, kde chceme vylúčiť z načítania všetky súbory, ktorých názov obsahuje reťazec Command alebo Query a tieto súbory môžu byť zanorené v ľubovoľnej hierarchií zložiek:

services:
  _defaults:
    autowire: true
    autoconfigure: true
    public: false

  App\:
    resource: '../src/*'
    exclude: '../src/**/*{Command,Query}.php'

V zápise resource sme použili zástupný znak *, ktorý v tomto prípade zastupuje akýkoľvek názov súboru. Zástupné znaky môžeme spresňovať prefixom alebo sufixom, ako sme to urobili v zápise argumentu exclude. Za zmienku ešte stojí znak **, ktorý zastupuje rôznu úroveň vnorenie adresárov.

Viac informácií o glob patterne nájdete na wikipédií.

Definície registrácií odporúčam radiť od obecných po konkrétne. Autoregistrácia má vyššiu prioritu ako ručná registrácia a teda neskorší obecný zápis preťaží všetky ručné definície v rámci FQCN.

Na takéto správanie som narazil v súvislosti s importom konfiguračného súboru so službami. Import sa vždy spracúva pred sekciou services a teda všetky moje definície s konkrétnymi zmenami mi autoregistrácia odstránila.

Debugovanie

Pre efektívnejšiu prácu a potreby ladenia kontajnera môžeme použiť základné konzolové príkazy ako debug:container a debug:autowiring.

Príkaz debug:container

Otvoríme konzolu a v koreňovom adresári Symfony projektu zadáme príkaz php bin/console debug:container.

debug-container

Výsledkom príkazu je zoznam všetkých verejných služieb.

Príkaz má viacero nastavení, z ktorých stojí za zmienku napríklad parameter --show-private. Tento parameter spôsobí, že výpis kontajnera bude obsahovať všetky služby vrátane privátnych, ktoré štandardne výpis neobsahuje.

Skúsme teda do konzole zadať príkaz php bin/console debug:container --show-private. Výstup už bude obsahovať všetky služby, ktorými disponuje kontajner bez ohľadu na to či sú verejné alebo nie.

Keď projekt rastie, služieb pribúda a zoznam rastie. Práca s ním sa stáva nepohodlná a práve teraz je vhodný čas na vyhľadávanie služieb v zozname. Skúsme teda zadať príkaz php bin/console debug:container RedirectController

debug-container-search

Skvelé! Príkaz vyhľadá v zozname služieb také, ktoré vyhovujú hľadaniu. V prípade, ak podľa reťazca vyhovuje viacero služieb, ponúkne nám jednoduchý výber.

Príkaz debug:autowiring

Kontajner obsahuje množstvo služieb, z ktorých nie všetky môžu byť dostupné pre autowiring.

Skúsme teda do konzoly zadať príkaz php bin/console debug:autowiring.

debug-autowiring

Skript nám vypíše všetky dostupné služby, ktoré môžu byť vkladané ako závislosti. Modrou farbou sú označené doménové adresy (FQCN), teda ID kľúče, na základe ktorých sú služby autowirované.

Ako u predchádzajúceho príkazu, aj v tomto zozname môžeme vyhľadávať uvedením prvého argumentu za príkazom, napríklad php bin/console debug:autowiring RedirectController

Nápoveda k príkazom

Viac informácií o príkazoch nájdete v nápovede pre konkrétny konzolový skript. Skúsme sa dozvedieť viac k príkazu debug:autowiring. Napíšme teda do konzoly príkaz php bin/console debug:autowiring -h.

debug-autowiring-help

Príkaz vypíše možné argumenty a parametre príkazu, krátky popis a v lepšom prípade aj možnosti použitia.

Záver

Depency Injection je skvelá myšlienka, ktorá nám umožňuje vytvárať lepšie a flexibilnejšie aplikácie. Symfony túto myšlienku pomaly, ale iste doťahuje k dokonalosti.

Verím, že sa mi podarilo priblížiť Vám základné použitie DI v Symfony 4 a ďalšie rozšírené možnosti môžete nájsť v oficiálnej dokumentácií.

Teším sa na vecné komentáre, ktoré môžu mňa a moju prácu posunúť opäť o kúsok ďalej.

Zdroje

Kontakt

Zvažujete použitie Symfony 4 na svojich projektoch? Oslovte ma - neoweb.sk