Videa Blog

Symfony 4 - Ako v praxi funguje Flex

Eduard Barnáš  

Ako titulka napovedá, pozrieme sa spoločne na jednu z mnohých skvelých noviniek, ktorú priniesol framework Symfony vo svojej štvrtej verzii. Pokúsim sa Vám priblížiť, čo Symfony Flex vlastne je a ako pracuje.

Symfony Flex je nástroj umožňujúci vývojárom automatizovať správu balíčkov pre ich Symfony projekt. Inštalácia balíčku sa stáva veľmi jednoduchou a intuitívnou, kedy ako plugin do obľúbeného Composera vykoná všetky potrebné akcie k registrácií a konfigurácií balíčka do projektu.

Novinky na úvod

Vydanie Symfony verzie 4 prinieslo so sebou viacero noviniek, medzi nimi aj Symfony Flex. Kým sa vrhneme na jeho použitie, pozrieme sa spoločne na pár noviniek, ktoré môžu byť nápomocné pre rýchlejšie pochopenie ako Symfony Flex reálne pracuje.

Framework

Symfony 4 je miroframework. Predchádzajúce verzie si spravidla niesli zo sebou množstvo komponentov, ktoré nie vždy boli reálne potrebné. Framework prešiel výraznou odtučňovacou kúrou a teraz má v základe iba 5 závislosti, čo je v porovnaní s verziou 3.4 o polovicu menej.

Náhľad do composer.json Symfony verzie 4:

"symfony/console": "^4.0",
"symfony/flex": "^1.0",
"symfony/framework-bundle": "^4.0",
"symfony/lts": "^4@dev",
"symfony/yaml": "^4.0"

Po inštalácií obsahuje vendor zložka 21 knižníc, ktoré sú nutné pre beh frameworku. Neobsahuje žiadne závislosti na šablónovací systém, ORM, debugovacie nástroje, logovacie nástroje, ktoré je nutné v prípade potreby doinštalovať.

Pre porovnanie náhľad do composer.json Symfony verzie 3.4:

"doctrine/doctrine-bundle": "^1.6",
"doctrine/orm": "^2.5",
"incenteev/composer-parameter-handler": "^2.0",
"sensio/distribution-bundle": "^5.0.19",
"sensio/framework-extra-bundle": "^5.0.0",
"symfony/monolog-bundle": "^3.1.0",
"symfony/polyfill-apcu": "^1.0",
"symfony/swiftmailer-bundle": "^2.6.4",
"symfony/symfony": "3.4.*",
"twig/twig": "^1.0||^2.0"

Veľkosť samotného frameworku sa zmenšila o neuveriteľných 70%. To je skvelá správa z pohľadu výkonu, ktorý sa pri jednoduchej "Hello World" aplikácií pod PHP 7.2 zdvojnásobil v porovnaní s verziou 3.4.

Konfigurácia

V rámci konfigurácie bol odstránený súbor parameters.yml a nahrádzajú ho tzv. premenné prostedia, ktoré sa definujú v súbore .env umiestnenom v koreňovom adresári. Tento súbor sa neverzuje a je vždy viazaný na konkrétne behové prostredie. Ukážka jednoduchého .env súboru s konfiguráciou frameworku a doctríny:

###> symfony/framework-bundle ###
APP_ENV=dev
APP_SECRET=29f90564f9e472955211be8c5e05ee0a
#TRUSTED_PROXIES=127.0.0.1,127.0.0.2
#TRUSTED_HOSTS=localhost,example.com
###< symfony/framework-bundle ###

###> doctrine/doctrine-bundle ###
DATABASE_URL=mysql://db_user:db_password@127.0.0.1:3306/db_name
###< doctrine/doctrine-bundle ###

Použitie premenných prostredia má viacero výhod:

Autowiring a Dependency Injection

Viacerých vylepšení sa dočkal DI kontajner už vo verzií Symfony 3.3, ktorých cieľom bolo zjednodušiť registráciu a konfiguráciu služieb. Symfony 4 zachováva všetky zlepšenia s tým rozdielom, že ich definuje ako predvolené.

services:
  _defaults:
    autowire: true
    autoconfigure: true
    public: false

Adresárová štruktúra

Zmenami prešla aj adresárová štruktúra z dôvodu podpory Flexu a tiež pre zosúladenie s unixovým štandardom:

symfony4-project/
├── bin/
│  └── console
├── config/
│  ├── bundles.php
│  ├── packages/
│  ├── routes.yaml
│  └── services.yaml
├── public/
│  └── index.php
├── src/
│  ├── ...
│  └── Kernel.php
├── var/
└── vendor/

Adresár app, ako ho možno poznáte napríklad z Nette, bol rozdelený medzi adresáre config a src nachádzajúce sa priamo v koreni.

Adresár config zahŕňa konfiguračné súbory jak frameworku, tak jednotlivých knižníc, zanorených v adresári packages. Pre rôzne prostredia môžu byť definované rôzne konfiguračné súbory a ich správne použitie zabezpečí zatriedenie do príslušného adresára (dev, test, prod).

Okrem konfiguračných súborov zahŕňa adresár config aj súbor bundles.php, ktorého úlohou je definovať všetky aktuálne registrované balíčky v rámci Symfony projektu. Obsahom súboru je pole tvorené z cesty k tzv. bundle súboru ako kľúča a hodnota je opäť pole, ktoré určuje jedno alebo viac prostredí, pre ktoré bude balíček dostupný. Triedenie balíčkov podľa potreby vývojového, testovacieho, či produkčného prostredia nebolo nikdy jednoduchšie. Príklad súboru bundles.php:

return [
  Symfony\Bundle\FrameworkBundle\FrameworkBundle::class => ['all' => true],
  Symfony\Bundle\SecurityBundle\SecurityBundle::class => ['all' => true],
  Doctrine\Bundle\DoctrineBundle\DoctrineBundle::class => ['all' => true],
  Symfony\Bundle\MonologBundle\MonologBundle::class => ['dev' => true],
  ...
];

Pre všetkú biznis logiku je pripravený adresár src , v ktorom je taktiež aj bootstrap súbor frameworku Kernel.php. PHP súbory z adresára sú načítavané autoloadingom štandardu PSR-4, kde namespace začína priamo na App\. Začiatok namespacu určuje následujúca direktíva v composer.json:

"autoload": {
  "psr-4": {
    "App\\": "src/"
  }
},

Pôvodne adresár web (alebo www v Nette) bol premenovaný na public a obsahuje index.php. Vznikol mergnutím dvoch php súborov app.php a app_dev.php z minulých verzií, kde každý z týchto súborov slúžil pre iné prostredie. Tento dvojaký prístup k aplikácií už nie je potrebný, keďže typ prostredia určuje premenná definovaná v konfiguračnom súbore .env:

###> symfony/framework-bundle ###
APP_ENV=dev
###< symfony/framework-bundle ###

Adresár public je vhodným miestom pre assety (css-ka, javascriptové knižnice), obrázky, dokumenty a podobne.

Adresár var obsahuje cache a logy.

Posledný bin klasicky obsahuje binárky.

Vytvárame prvú Symfony aplikáciu

Symfony 4 je možné nainštalovať výhradne prostredníctvom nástroja Composer, následujúcou direktívou:

$ composer create-project symfony/skeleton symfony4-project

Na základe príkazu Composer stiahne repozitár symfony/skeleton, ktorý obsahuje iba súbor composer.json, definujúci závislosti frameworku, ktoré nainštaluje.

Všimnite si, že v novovzniknutom projekte máte okrem adresárovej štruktúry aj inicializovaný git repozitár, čo je ďalšia z mnohých vecí, ktorú framework vyrieši za Vás.

Ako pridať Twig?

Predpokladajme, že si na začiatok chceme navrhnúť jednoduchú webstránku. Na prípravu šablón môžeme samozrejme použiť čisté PHP, no my sa chceme niečo naučiť a preto si zvolíme šablónovací systém Twig.

Samozrejme použijeme Symfony Flex a zadefinujeme novú závislosť:

$ composer require twig

Po ukončení inštalácie si všimnime zmeny, ktoré nastali v projekte. Ako prvé nás zaujme nový adresár templates v koreni projetku, kde tento adresár bude slúžiť ako úložisko pre všetky šablóny v rámci projektu.

Ak nazrieme do súboru bundles.php zistíme, že Flex zaregistroval balíček do zoznamu pre všetky prostredia. Vznikli taktiež potrebné konfiguračné súbory v zložke packages s predvolenými nastaveniami.

return [
  ...
  Symfony\Bundle\TwigBundle\TwigBundle::class => ['all' => true],
  ...
];

Od tejto chvíle môžeme balíček okamžite používať bez potreby ďalšej konfigurácie.

Čo sa vlastne stalo?

Symfony Flex sa pokúsi vyhľadať balíček podľa názvu alebo aliasu v oficiálnom repozitári. Pokiaľ ho nenájde, Composer pokračuje štandardným spôsobom a nainštaluje závislosť.

Situácia bude iná, pokiaľ sa k požadovanej závislosti nájde recept pre Symfony Flex. Inštalácia závislosti prebehne štandardným spôsobom, no v jej závere zapracuje Symfony Flex a na základe receptu zaregistruje a nakonfiguruje balíček v rámci projektu.

Ako teda taký recept môže vyzerať sa pozrieme do súboru manifest.json:

{
  "bundles": {
    "Symfony\\Bundle\\TwigBundle\\TwigBundle": ["all"]
  },
  "copy-from-recipe": {
    "config/": "%CONFIG_DIR%/",
    "templates/": "templates/"
  },
  "aliases": ["twig", "template", "templates"]
}

O spracovaných receptoch v rámci procesu informuje výpis v konzole:

Package operations: 3 installs, 0 updates, 0 removals
 - Installing twig/twig (v2.4.7): Loading from cache
 - Installing symfony/twig-bridge (v4.0.6): Loading from cache
 - Installing symfony/twig-bundle (v4.0.6): Loading from cache

Symfony operations: 1 recipe (66e53f29c335c61bdbf961f6f963b888)
 - Configuring symfony/twig-bundle (>=3.3): From github.com/symfony/recipes:master

Tento recept je skutočne jednoduchý, kde celá registrácia a konfigurácia twigu do projektu pozostáva z dvoch krokov:

 1. mergnutie poľa bundles s aktuálnym poľom vo Vašom súbore config/bundles.php,
 2. nakopírovanie nových zložiek aj s obsahom do Vášho projektu.

Pole aliases definuje skrátené formy oficiálneho názvu balíčka, čím značne zvyšuje efektivitu pri práci s týmto nástrojom.

Symfony Flex si vytvára alebo aktualizuje súbor symfony.lock, v ktorom zachytáva vykonané zmeny. Tento súbor sa odporúča verzovať s projektom.

Balíček sem, balíček tam

Väčšina všeobecne obľúbených oficiálnych alebo komunitných balíčkov publikuje svoj recept na oficiálnom portáli.

Skús niektoré zo svojich obľúbených vyhľadať a hneď nainštalovať:

Záver

Symfony vo svojej už štvrtej verzii vyrástlo a práca s ním je zo dňa na deň efektívnejšia, príjemnejšia a v neposlednom rade zaujímavejšia. Myslím, že sa Symfony uberá správnym smerom a my sa v budúcnosti máme na čo tešiť.

O novinkách v pripravovanej verzii 4.1 si dáme ďalší článok :).

Ďakujem za konštruktívne komentáre, ktoré mňa a moju budúcu publikačnú činnosť posunú tým správnym smerom.

Zdroje

Kontakt

Zvažujete použitie Symfony 4 na svojich projektoch? Oslovte - Codea.eu.